Dwi Mulyani, S.E, M.M.

NIP/NRK/NIKKI

197007221998032001 / 133182

Jabatan

Plt. Kasubag Tata Usaha

Tempat, tgl lahir

-

Agama

Islam

 

 

Darman Susilo, S.Kom.

NIP/NRK/NIKKI

198103132014081002 / 189167

Jabatan

Pengurus Barang

Tempat, tgl lahir

Temanggung, 13 Maret 1981

Agama

Islam

 

 

Fuad Aris, S.E.

NIP/NRK/NIKKI

198510032014121001 / 189502

Jabatan

Pembantu Bendahara

Tempat, tgl lahir

Jakarta, 3 Oktober 1985

Agama

Islam

 

 

Dian Anggraeni

NIP/NRK/NIKKI-

1019688

Jabatan

Tenaga Administrasi

Tempat, tgl lahir

Jakarta, 29 Juni 1980

Agama

Islam

 

 

Kusnan

NIP/NRK/NIKKI

1019699

Jabatan

Tenaga Administrasi

Tempat, tgl lahir

Kuningan, 16 September 1982

Agama

Islam

 

 

Eko Cahyanto, A.Md.

NIP/NRK/NIKKI

1019713

Jabatan

Tenaga Administrasi

Tempat, tgl lahir

Wonogiri, 12 Oktober 1991

Agama

Islam

 

 

Fitrah Abdullah, A.Md.

NIP/NRK/NIKKI

1019707

Jabatan

Laboran

Tempat, tgl lahir

Jakarta, 8 November 1989

Agama

Islam

 

 

Sugema Sediana, S.T.

NIP/NRK/NIKKI

1018910

Jabatan

Tenaga Administrasi

Tempat, tgl lahir

Jakarta, 30 Oktober 1984

Agama

Islam

 

 

Rohma Mega Ruwah

NIP/NRK/NIKKI

1019712

Jabatan

Pustakawan

Tempat, tgl lahir

Jakarta, 20 Desember 1997

Agama

Islam

 

 

Novita Br. Malau, S.E.

NIP/NRK/NIKKI

1024764

Jabatan

Tenaga Administrasi

Tempat, tgl lahir

Jakarta, 2 November 1993

Agama

Islam

 

 

Kumpul Suyono

NIP/NRK/NIKKI

1019710

Jabatan

Caraka

Tempat, tgl lahir

Wonosobo, 3 Oktober 1973

Agama

Islam

 

 

Suryana

NIP/NRK/NIKKI

1019709

Jabatan

Caraka

Tempat, tgl lahir

Subang, 22 Juli 1974

Agama

Islam

 

 

M. Rasyid Ardhiawan

NIP/NRK/NIKKI

1019711

Jabatan

Caraka

Tempat, tgl lahir

Bekasi, 11 April 1991

Agama

Islam

 

 

Rio Adi Saputro

NIP/NRK/NIKKI

1019708

Jabatan

Petugas Keamanan

Tempat, tgl lahir

Ponorogo, 12 Juli 1995

Agama

Islam